MSFW-4534 Bobina + connet. elettrov. FESTO x Detexomat